جرثقیل گلستان 09122610093

اجاره جرثقیل  60 تن و 80 تن

نصب سازه . چیلر . تخلیه و بارگیری

اجاره جرثقیل شرق تهران

اجاره جرثقیل غرب تهران 

اجاره جرثقیل 20 تن

اجاره جرثقیل 35 تن

اسمی خانی

اجاره جرثقیل ماهیانه

اجاره جرثقیل طبق نرخ مصوب . ارزان و مطمئن